Video as an optimal communication tool

 

A high percentage of websites choose video as a tool to create their brand strategy. According to statistics provided by the powerful imaging platform Getty Images, 68% of a total of 1,300 million online visitors from around the world share videos. In addition, the conversion rate of landing pages that include videos has experienced an increase of 80%. With forecasts of 1.500 million visitors by 2015, online video advertising will surpass all other channels. (link to GettyImages)

 

Current technology allows producing high quality video image with DSLR cameras, reducing the cost of production. Documentary videos about the brand, experiences of use or product demonstrations increase visibility, disseminate the brand more successfully and improve brand positioning in the market.Large brands, aware of the communicative potential of moving images, increasingly choose to add more to their marketing strategies by using video as a tool.

 

 

El vídeo, nou protagonista de la comunicació

 

Un alt percentatge de pàgines web opten per utilitzar el vídeo per crear la seva estratègia de marca. Estadístiques ofertes per la potent plataforma d'imatges Getty Images demostren que el 68 % d'un total de 1.300 milions de visitants en línia de tot el món comparteixen vídeos. El nombre de pàgines d'inici que han passat a incloure vídeos han experimentat un augment del 80%. Amb una previsió de 1.500 milions de visitants per al 2015, els vídeos en línia superaran la resta de canals publicitaris. (enllaç a GettyImages)

 

La tecnologia actual ofereix la possibilitat de produir vídeos d'alta qualitat d'imatge amb càmeres DSLR, reduint-ne el cost de producció. Els vídeos documentals, d'experiències d'ús o demostracions de producte augmenten la visibilitat, difonen amb més èxit la marca i milloren el seu posicionament. Per això les grans marques, conscients del potencial comunicatiu que ofereix la imatge en moviment, cada vegada opten més a afegir el vídeo a les seves accions de màrqueting.

 

 

El vídeo, nuevo protagonista de la comunicación

 

Un alto porcentaje de páginas web optan por utilizar el vídeo para crear su estrategia de marca. Estadísticas ofrecidas por la potente plataforma de imágenes Getty Images demuestran que el 68 % de un total de 1.300 millones de visitantes en línea de todo el mundo comparten vídeos. Además, el número de páginas de inicio que han pasado a incluir vídeos ha experimentado un aumento del 80%. Con una previsión de 1.500 millones de visitantes para el 2015, los vídeos en línea superarán al resto de canales publicitarios. (enlace a GettyImages)

 

La tecnología actual ofrece la posibilidad de producir vídeos de alta calidad de imagen con cámaras DSLR, reduciendo su coste de producción. Los vídeos documentales, de experiencias de uso o con demostraciones de producto aumentan la visibilidad, difunden con más éxito la marca y mejoran su posicionamiento. Las grandes marcas, conscientes del potencial comunicativo que ofrece la imagen en movimiento, optan cada vez más por añadir a sus estrategias de marketing esta herramienta.

(+34) 600 512 746

 

All images copyright, all rights reserved

© 2016 by Oriol CM

  • LogoBehanceGrisRodo
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle